Πέμπτη 1 Αυγούστου 2013

ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΟΝ ΔΤΗ ΤΗΣ 4ης Υ.Π.Ε. ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ (αριθμ. πρωτ. 11349/30-07-2013)

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ κ. ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ 4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΒΛΑΣ (Ε.Γ.Ε.Σ.Υ.Κ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ Της υπ’ αριθμ.πρωτ.300/11-07-2013 απόφασης του Ν/Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ». Με την υπ’αριθμ. Πρωτ. 300/11-07-2013 απόφαση της Διοικήτριας του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ» ορίστηκε ότι: • Όλες οι κανονικές άδειες που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία πέραν του εγκεκριμένου από την προηγούμενη διοίκηση διαστήματος μεταφοράς κανονικών αδειών του 2012, λογίζονται ως άδειες του 2013, • Οι κανονικές άδειες του 2013 πρέπει να εξαντληθούν στο σύνολό τους μέχρι 31-12-2013. Την παραπάνω απόφαση (300/11-07-2013) προσβάλλουμε νόμιμα και εμπρόθεσμα με την παρούσα μας που απευθύνεται προς τον Διοικητή της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας, ο οποίος ιεραρχικά προΐσταται και ασκεί έλεγχο νομιμότητας στην περιφέρεια ευθύνης του (στην περιφέρεια αυτήν ανήκει και το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας). ΝΟΜΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Σύμφωνα με το Ν.3528/2007 («Κώδικας Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.»), Άρθρο 49, παρ.3: «Επιτρέπεται να μη χορηγείται, να περιορίζεται ή να ανακαλείται η κανονική άδεια προκειμένου να αντιμετωπιστούν έκτακτες ανάγκες της υπηρεσίας, μετά όμως από έγκριση του οργάνου που προΐσταται εκείνου το οποίο είναι αρμόδιο για τη χορήγηση της άδειας. Αν τέτοιο όργανο δεν υπάρχει αποφασίζει το αρμόδιο για τη χορήγηση της άδειας όργανο» και παρ. 4: «άδεια που δεν χορηγήθηκε κατ’ εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου χορηγείται υποχρεωτικά το επόμενο έτος». Όλα τα προηγούμενα διευκρινίζονται αρμοδίως, με ιδιαίτερη σαφήνεια, με την αριθμ. Πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ51/οικ. 14346/29-05-2008 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. Από τα παραπάνω λοιπόν και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η κανονική άδεια αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα του εργαζόμενου που προστατεύεται από το σύνταγμά μας, συνάγεται ότι οι οφειλόμενες κανονικές άδειες (υπόλοιπα) του 2012, μόνο εντός του 2013 μπορούν να δοθούν και χωρίς να τίθεται κανένας χρονικός περιορισμός εντός του 2013,αφού στην παράγραφο 4 αναφέρεται με σαφήνεια «Άδεια που δεν χορηγήθηκε κατ’ εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου χορηγείται υποχρεωτικά το επόμενο έτος». Στις 22-09-2012 και με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Γ.Ε.Σ.Υ.Κ. κατατέθηκε στο πρωτόκολλο του νοσοκομείου το υπ’ αριθμ πρωτ. 13254/24-09-2012 έγγραφο (σας το επισυνάπτουμε), με το οποίο εξηγούμε τους λόγους για τους οποίους η διοίκηση όφειλε να μεριμνήσει ώστε να μετακυληθούν τα υπόλοιπα άδειας του 2012 εντός του 2013, κάτι που άλλωστε νομίμως έγινε και την προηγούμενη χρονιά. Καμία απάντηση δεν λάβαμε στο έγγραφό μας αυτό ως τώρα. Πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι στην απόφαση, την οποία με την παρούσα προσβάλλουμε, εσκεμμένα δεν αναφέρεται πουθενά ο χρόνος πέραν του οποίου η κατάθεση υπόλοιπου άδειας του 2012 λογίστηκε από τη διοίκηση ως άδεια του 2013. Επιπρόσθετα στο με α/α 7 σχετικό της απόφασης 300/11-07-2013 (πρόκειται για έγγραφο της διευθύντριας ιατρικής υπηρεσίας με αριθμ. Πρωτ. 15540/08-11-2013), το οποίο και ζητήσαμε να μας κοινοποιηθεί, γιατί ουδέποτε ως τώρα μας γνωστοποιήθηκε, αναφέρεται όπως πληροφορηθήκαμε ως καταληκτική ημερομηνία για τη λήψη του υπόλοιπου άδειας του 2012, η 28η Φεβρουαρίου. Πως λοιπόν τη στιγμή που ο νόμος (Ν3528, Άρθρο 49, παρ. 4) είναι σαφής, μη θέτοντας χρονικό περιορισμό στη λήψη του υπόλοιπου άδειας του 2012 εντός του 2013 (αναφέρει κατά λέξη ότι το υπόλοιπο άδειας «χορηγείται υποχρεωτικά εντός του επόμενου έτους») είναι δυνατό για κάποιους εργαζόμενους (ιατρούς) να μεθοδεύεται και να τίθεται χρονικός περιορισμός ως τις 28 Φεβρουαρίου ενώ για άλλους ως την 01-04-2013; Οι αποφάσεις λοιπόν αυτές πέρα από το γεγονός ότι παραβιάζουν το Ν.3528/2007, Άρθρο 49, καταστρατηγούν την αρχή της ισοτιμίας και ισονομίας, αντιμετωπίζοντας με διακριτικό τρόπο ομάδες εργαζομένων του ίδιου φορέα για το ίδιο ζήτημα, χωρίζοντάς τους σε κατηγορίες. Επιπλέον η προσβαλλόμενη απόφαση λαμβάνεται κατά σαφή παραβίαση των συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων των εργαζομένων περί ισονομίας και ίσης μεταχείρισης, καθώς άλλοι συνάδελφοι, εργαζόμενοι του Γ.Ν. Καβάλας, έχουν λάβει την άδεια του 2012. Η προσβαλλόμενη απόφαση ξεπερνώντας κάθε έννοια χρηστής διοίκησης, πλήττει βάναυσα συναδέλφους σε νευραλγικά τμήματα του νοσοκομείου (που λόγω υποστελέχωσης εξαναγκάζονται να λειτουργούν σε εξοντωτικούς ρυθμούς, αλλά με περισσή αυταπάρνηση και υψηλό αίσθημα καθήκοντος) τιμωρώντας τους με τον πλέον χείριστο τρόπο. Είναι πολλοί οι συνάδελφοι που μέσα στον μήνα Ιούλιο και έχοντας προγραμματίσει τις θερινές τους διακοπές (με κρατήσεις και πληρωμές εισιτηρίων και ξενοδοχείων) βρέθηκαν στη δυσάρεστη έκπληξη, μετά την κατάθεση της άδειάς τους στο πρωτόκολλο, να ειδοποιηθούν από το γραφείο μεταβολών ότι δεν έχουν επαρκές ή και καθόλου υπόλοιπο άδειας του 2013, με δεδομένο ότι αποφασίστηκε ερήμην τους και ετεροχρονισμένα από τη διοίκηση του νοσοκομείου, υπόλοιπα αδειών του 2012 που έλαβαν πριν από μήνες, να αφαιρεθούν παρανόμως και αυθαίρετα από την άδεια του τρέχοντος έτους 2013. Άλλοι συνάδελφοι αναγκάστηκαν να ακυρώσουν κρατήσεις εισιτηρίων και ξενοδοχείων για τον Αύγουστο λόγω της κατάστασης αυτής που προκλήθηκε από την προσβαλλόμενη απόφαση. Είναι αποκλειστική ευθύνη της διοίκησης η οικονομική ζημία την οποία έχουν υποστεί συνάδελφοι από την έκδοση και εφαρμογή της απαράδεκτης και εκτός νομικής πραγματικότητας και επιχειρηματολογίας απόφασης, που προσβάλουμε με την παρούσα μας. Από όλα τα προαναφερθέντα συνάγεται ότι τυχόν εφαρμογή της προσβαλλόμενης απόφασης θα επιφέρει σαφή παραβίαση του Άρθρου 49 του Ν.3528/2007 και η Κα Διοικήτρια του νοσοκομείου υποπίπτει στο αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, μη επιτρέποντας τη χορήγηση του υπόλοιπου της κανονικής άδειας του 2012 ή έτι περαιτέρω χαρακτηρίζοντας αυθαίρετα και εκ των υστέρων, χορηγηθείσες άδειες υπόλοιπου του 2012 ως ημέρες κανονικής άδειας του 2013. Επιπλέον είναι αποκλειστική και αδιαμφισβήτητη η αστική ευθύνη της με δεδομένη την οικονομική ζημία που υφίστανται συνάδελφοι λόγω της κατάστασης που περιγράφηκε παραπάνω. ΕΠΕΙΔΗ το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας ως φορέας παροχής υπηρεσιών υγείας ανήκει στην περιφέρεια αρμοδιότητας της 4ης Υ.Π.Ε., της οποίας και προΐσταστε ΕΠΕΙΔΗ σύμφωνα με το Άρθρο 2 του Ν.3329/2005 σκοπός της υγειονομικής περιφέρειας είναι η εποπτεία και ο έλεγχος των φορέων παροχής υγείας και επιπλέον ο διοικητής της υγειονομικής περιφέρειας ασκεί έλεγχο νομιμότητας των πράξεων των φορέων παροχής υγείας της περιφέρειάς του, ενώ επίσης ασκεί ιεραρχικό και πειθαρχικό έλεγχο. ΕΠΕΙΔΗ σκοπός της Ε.Γ.Ε.Σ.Υ.Κ., ως συλλογικού οργάνου των νοσοκομειακών γιατρών του νομού Καβάλας, είναι η προάσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων των μελών της, έχοντας άμεσο προσωπικό και αδιαμφισβήτητο έννομο συμφέρον για την ακύρωση της προσβαλλόμενης απόφασης. ΕΠΕΙΔΗ η προσφυγή μας είναι τεκμηριωμένη, βάσιμη και παραδεκτή κατά νόμο. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Επιφυλασσόμενοι παντός νομίμου δικαιώματός μας ΖΗΤΟΥΜΕ • Να γίνει δεκτή η προσφυγή μας. • Να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη υπ’ αριθμ. Πρωτ. 300/11-07-2013 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ». • Να δοθεί η δυνατότητα εξάντλησης των υπολοίπων κανονικής άδειας του 2012 σε όσους συναδέλφους ιατρούς δεν κατέστη αυτό εφικτό λόγω υπηρεσιακών αναγκών. • Να ακυρωθούν τελεσίδικα όλες οι παρεμβάσεις που έγιναν στις ηλεκτρονικές καρτέλες συναδέλφων (που διατηρούνται στο γραφείο μεταβολών) με χαρακτηρισμό αδειών, που ενώ λήφθησαν και υπογράφηκαν ως υπόλοιπα του 2012, εκ των υστέρων αυθαίρετα και παράνομα αφαιρέθηκαν από την κανονική άδεια του τρέχοντος έτους 2013, με ταυτόχρονη επαναφορά των δεδομένων των καρτελών στο καθεστώς προ της προσβαλλόμενης απόφασης. Καβάλα, 28-07-2013. Ο Πρόεδρος της Ε.Γ.Ε.Σ.Υ.Κ. Ο Γεν. Γραμματέας Dr. Χαράλαμπος Τριανταφυλλίδης Βασίλειος Αδαμόπουλος