ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΓΕΣΥΚ

Κ ΕΦΑΛΑΙΟ  Α'

Επωνυµία - Έδρα - Σκοπός - Μέσα

     Άρθρο 1ο                                                                                                               
Ιδρύεται σωματείο µε την επωνυμία «Ένωση ΓΙΑΤΡΩΝ  Ε.Σ.Υ NOΜΟΥ
'}.:".".

ΚΑΒΑΛΑΣ» και συγκεκριμένα «ΕΓΕΣΥΚ» και έδρα την Καβάλα.

Άρθρο 2Ο

Σκοποί του Σωµατείου είναι:
α. Η µελέτη, προστασία και προαγωγή των επαγγελµατικών, ηθικών και
οικονοµ
ικών  συµφερόντων και των επιστηµονικών ενδιαφερόντων των µελών

του.

β. Η βελτίωση των συνθηκών δουλειάς και αµοιβής των µελών του.
γ. Η βελτίωση του επιπέδου της ιατρικής µετεκπαίδευσης και η εξειδίκευση
και επιµόρφωση των γιατρών
.
δ. Η συµβολή στην ανάπτυξη της ιατρικής επιστήµης και στην προαγωγή
της έρευνας στον τοµέα της υγείας
.
ε. Η στήριξη και προώθηση της εφαρµογής και ολοκλήρωσης του Ε. Σ.
στ. Η µελέτη και προβολή των προβληµάτων της υγείας, η βελτίωση της
υγειονοµικής περίθαλψης του Ελληνικού λαού και η προώθηση του σκοπού
του Ε
. Σ. Υ. για ίση, δωρεάν και υψηλού επιπέδου περίθαλψη "όλων των
πολ
ιτών.

ζ. Η ανάπτυξη πνεύµατος αλληλεγγύης και συναδελφικότητας των µελών
κα
ι συνεργασίας τους µε άλλα σωµατεία για την προάσπιση των κοινωνικών
τους σκοπών
.
η. Η προώθηση του πολιτιστικού επιπέδου των µελών και η ανάπτυξη
κο
ινωνικών σχέσεων µεταξύ µελών και άλλων κοινωνικών οµάδων.
θ. Η συµβολή στην προώθηση του αφοπλισµού και της ειρήνης στον
κόσµο
.
ι. Η προάσπιση και διεύρυνση της δημοκρατίας και η συμμετοχή στην προώθηση της κοινωνικής προόδου στην Ελλάδα.

   
Άρθρο 3ο
Η  πραγµατοποίηση των σκοπών του Σωµατείου θα επιδιώκεται µε κάθε
πρόσφορο
, νόµιµο και συνταγµατικά κατοχυρωµένο µέσο. Ενδεικτικά
αναφέρονται τα παρακάτω
:
α. Με την δηµιουργία στενών επιστηµονικών, επαγγελµατικών και
κοινωνικών σχέσεων µεταξύ των µελών του
.
β. Με την µελέτη και έρευνα κάθε ζητήµατος σχετικού µε την εργασιακή
δραστηριότητα των µελών
.
γ. Με την µελέτη και έρευνα των προβληµάτων που έχουν σχέση µε την
οργάνωση και λειτουργία των δηµοσίων νοσηλευτριών
, νοσοκοµειακών
ιδρυµάτων καθώς επίσης της ιατρικής επιστήµης και περίθαλψης του λαού
γενικότερα.
δ. Με την οργάνωση διαλέξεων, επιστηµονικών συγκεντρώσεων, την
ίδρυση βιβλιοθήκης λέσχης και την έκδοση περιοδικών, βιβλίων και λοιπών
ε
ντύπων.
ε. Με την συγκρότηση επιτροπών - συµβουλευτικών οργάνων.
στ. Με την συνεργασία µε άλλα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που έχουν
,
          .                                          '
ίδιους ή παρόµοιους σκοπούς.
ζ. Με την συµµετοχή σε Ενώσεις επιστηµονικών και επαγγελµατικών
σωµατε
ίων ..
η. Τέλος µε την οργανωµένη, ενιαία και µαζική αντιµετώπιση και προβολή
των συνδ
ικαλιστικών προβληµάτων και αιτηµάτων των µελών του Σωµατείου.

,"',.

                             ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Μέλη του Σωµατείου (εγγραφή-διαγραφή-δικαιώµατα-υποχρεώσεις).
Άρθρο 4ο
α. Τα µέλη του Σωµατείου είναι τακτικά.
 Β. Τακτικό µέλος του Σωµατείου έχει δικαίωµα να γίνει κάθε γιατρός,

οδοντίατρος, φαρµακοποιός, βιοχηµικός και εν γένει επιστήµων υγ/κός,
συμπεριλαµβανoµένων και των ειδικευοµένων, που εργάζεται «κατά πλήρη και αποκλειστική απασχόληση» στο ΕΣΥ, σε νοσοκομεία, ιδρύματα, κέντρα Υγείας, Αγροτικά Ιατρεία, Περιφερικά Ιατρεία, ΚΑΒ, και
άλλες υπηρεσίες του Ε. Σ. Υ. στο Νοµό Καβάλας, καθώς επίσης και οι οικογενειακοί γιατροί του Ε.Σ.Υ. του παραπάνω νοµού, αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και δεν ανήκει σε άλλη κλαδική πρωτοβάθµια, συνδικαλιστική  οργάνωση. Το υποψήφιο µέλος εγγράφεται στο Σωµατείο µετά από αίτηση που υποβάλλει στο Δ.Σ., το οποίο υποχρεώνεται να αποφασίσει στην πρώτη µετά
την υποβολή της αίτησης συνεδρίασή του. Αν το Δ.Σ. απορρίψει την αίτηση ή µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την υποβολή της δεν γνωστοποιήσει την απόφασή του για αποδοχή ή απόρριψη στον αιτούντα, αυτός έχει δικαίωµα - εκτός της δυνατότητας να προσφύγει στο αρµόδιο δικαστήριο - να ζητήσει την εγγραφή του από την πρώτη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση που αποφασίζει οριστικά και δεν γίνεται αργότερα από ένα (1) µήνα από την υποβολή αίτησης.
 Μέχρι να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση ή να εκδοθεί απόφαση από το  Δικαστήριο ισχύει η απόφαση του Δ. Σ.
  Κάθε τακτικό µέλος έχει το δικαίωµα να αποχωρήσει από το Σωµατείο µε έγγραφη δήλωσή του προς το Δ. Σ., έχει όµως την υποχρέωση να καταβάλλει τις συνδροµές του µέχρι και το τέλος του διανυόµενου ηµερολογιακού έτους.
Το Δ.Σ. στην πρώτη συνεδρίασή του µετά την αίτηση είναι υποχρεωµένο να την εξετάσει και να αποφασίσει.
Άρθρο 5Ο
Η ιδιότητα του µέλους παύει αυτοδίκαια να υπάρχει και διαγράφεται το
όνοµα του από τα µητρώα µελών :

Αυτοµάτως
1.  Όταν συνταξιοδοτηθεί το µέλος.
2.  Όταν συνάψει εργασιακή σχέση σε άλλη υγειονοµική περιφέρεια.
3.  Όταν εγγραφεί σε άλλο κλαδικό σύλλογο (σύµφωνα µε το νόµο 1264).
4.  Όταν παύει να ασκεί επάγγελµα του Υγ/κού.
5.  Με τον θάνατο του µέλους.
6.  Μετά την εκούσια αποχώρηση του µέλους από τον Σύλλογο, ή από το
Ε.Σ.Υ
.
Άρθρο 6Ο
Τα µέλη του Σωµατείου είναι µεταξύ τους ισότιµα και έχουν το δικαίωµα του
εκλέγειν και εκλέγεσθαι εφόσον είναι ταµειακά τακτοποιηµένα
. Έχουν το
δικαίωµα λόγου, έλεγχου και κριτικής στις Γενικές Συνελεύσεις
. Επίσης έχουν
το δικαίωµα να ενηµερώνονται για όλη την πορεία των υποθέσεων του
Σωµατείου να λαµβάνουν γνώση και να παίρνουν αντίγραφα των βιβλίων του
Σωµατείου εφόσον έχουν νόµιµο συµφέρον
. Τα µέλη απολαµβάνουν κάθε
ωφέλεια και εξυπηρέτηση που νόµιµα επιδιώκει το Σωµατείο.
Τα µέλη έχουν υποχρέωση να επιδεικνύουν συµπεριφορά σύµφωνη µε την
αξιοπρέπεια ενός εργαζοµένου, να πειθαρχούν στις διατάξεις του
καταστατικού
, τις αποφάσεις της Γ.Σ. και του Δ.Σ. Τα µέλη υποχρεώνονται να
καταβάλλουν το δικαίωµα εγγραφής, την µηνιαία συνδροµή καθώς και κάθε
άλλο έκτακτο χρηµατικό ποσό σύµφωνα µε τις διατάξεις του καταστατικού
. Το
ποσό της µηνιαίας συνδροµής καθορίζεται από την Γ
.Σ. Τα µέλη θεωρούνται
ότι είναι ταµειακά τακτοποιηµένα εάν έχουν εξοφλήσει τις συνδροµές του
προηγούµενου εξαµήνου.
ΠΟΙΝΕΣ
Άρθρο 7Ο  
Οι πειθαρχικές κυρώσεις που µπορούν να επιβληθούν σ' ένα µέλος του
Σωµατείου είναι :
α. Η απλή επίπληξη.
β. Η αναστολή της ιδιότητας του µέλους που δεν θα υπερβαίνει τους έξι (6)
                                                                           µήνες και '.,             ;\
γ. Η αποβολή - διαγραφή.
Υπόκεινται στις παραπάνω κυρώσεις τα µέλη τα οποία :

·          .Δεν πειθαρχούν στις αποφάσεις της Γ.Σ. του Σωµατείου .

·          καθυστερούν αδικαιολόγητα την συνδροµή τους για ένα χρόνο .

·         Αντιδρούν στις επιδιώξεις για την πραγµατοποίηση των σκοπών και αντιιτίθενται στα συµφέροντα του Σωµατείου.

·            Παραβιάζει µε πράξεις 'η παραλείψεις την ιατρική δεοντολογία.

  Διαγράφονται τα µέλη στις περιπτώσεις του άρθρου 5 του παρόντος.
Αρµόδιο όργανο για την επιβολή των παραπάνω τακτικών κυρώσεων ε
ίναι
η γενική Συνέλευση του Σωµατείου.
 Την εισήγηση για την επιβολή των υπό τα στοιχεία α και β κυρώσεων
µπορεί να κάνει το Δ
. Σ. ύστερα από πρόταση τεσσάρων (4) µελών του Δ. Σ. ή
του ενός δεκάτου (1/10) των µελών του Σωµατείου
. Το Δ.Σ. καλεί εγγράφως
τον ενδιαφερόµενο να απολογηθεί. Εάν ο ενδιαφερόµενος δεν προσέλθει για
απολογία ή γίνει δεκτή η βάση της κατηγορίας του από το Δ
. Σ. (απαιτείται
πλειοψηφία των 3/4) των παρόντων µελών του Δ
.Σ. µετά από πλήρη
αιτιολόγηση παραπέµπεται στην Γ
.Σ. για οριστική απόφαση.
  Μετά από πρόταση του Δ. Σ. ή του 1/5 τουλάχιστον των µελών του
Σωµατείου παραπέµπεται για αποβολή - διαγραφή, στην πρώτη χρονικά
τακτική ή έκτακτη Γ
.Σ., από την ηµέρα υποβολής της πρότασης . Το θέµα
αναγράφεται χωριστά στην ηµερήσια διάταξη και αναφέρεται και το όνοµα ή τα ονόµατα των προτεινοµένων δια διαγραφή, που καλούνται τουλάχιστον πριν
(15) ηµέρες σε έγγραφη και προφορική απολογία
. Η απόφαση παίρνεται µε
µυστική ψηφοφορία και τα 2/3 των παρόντων µελών
.
 Το διαγραφόµενο µέλος δεν έχει δικαίωµα να αποσύρει δωρεές ή
συνδροµές προς τον σύλλογο µπορεί όµως να επανεγγραφεί µε αίτηση του
εφόσον εξέλειπαν οι λόγοι της διαγραφής του, ύστερα από απόφαση της Γ
.Σ.
  Μέλη που διαγράφηκαν για την µη πληρωµή των οικονοµικών τους
υποχρεώσεων γίνονται αυτοδίκαια µέλη µετά την εκπλήρωση των
οικονοµικών οφειλών τους
                ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Άρθρο 8ο  
 Το σωµατείο τηρεί τα ακόλουθα βιβλία που απαριθµούνται και θεωρούνται
από τον Γραµµατέα του Πρωτοδικείου της έδρας τους πριν αρχίσουν να
χρησιµοποιούνται.
Μητρώου µελών, όπου αναγράφονται αριθµηµένα το ονοµατεπώνυµο, ο
χώρος εργασίας του, η διεύθυνση κατοικίας, ο αριθµός δελτίου ταυτότητας και
οι χρονολογίες εγγραφής κα
ι διαγραφής κάθε µέλους.
Πρακτικό Συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων.
Πρακτικό Συνεδριάσεων Διοίκησης.
Ταµείου.
Περιουσίας.
Τηρεί επίσης γραµµάτια εισπράξεων και εντάλµατα πληρωµών τα οποία
αριθµούνται και θεωρούντα
ι από την ελεγκτική επιτροπή πριν από την
χρησιµοποίησή τους.
Τα µέλη και όποιος άλλος έχει έννοµο συµφέρον έχουν δικαίωµα να
πληροφορούντα
ι τα παραπάνω στοιχεία.

ΠΟΡΟΙ
Άρθρο 9ο  
Πόροι του Σωµατείου είναι :
Τακτικοί,
α. Το δικαίωµα εγγραφής των µελών εκ δραχµών (500) πεντακοσίων.
β. Η µηνιαία συνδροµή των µελών από (200) Διακόσιες.
Τα παραπάνω ποσά µπορούν να αυξοµειώνονται µε απόφαση του Δ.Σ.
που εγκρίνεται από την Γ. Σ.
γ. Τα τακτικά έσοδα από την περιουσία του Σωµατείου.
Έκτακτοι
α. Οι έκτακτες εισφορές των µελών, που µπορεί να είναι εθελοντικές ή
υποχρεω
τικές µετά από απόφαση της Γ. Σ.
β. Εισπράξεις από εκδηλώσεις που οργανώνει ή συµµετέχει η Ένωση,
έσοδα από οποιοδήποτε νοµικό ή φυσικό πρόσωπο και αν προέρχεται χωρίς
δεσµεύσεις που είναι αντίθετες µε τους σκοπούς του Σωµατείου και- αφού
έχουν εγκριθε
ί από το Δ. Σ. και σε περίπτωση διαφωνίας από την Γ. Σ.

"" ___________ ,.
 Το Σωµατείο που χρειάζεται για την στοιχειώδη λειτουργία του είναι
ακατάσχετη.

ΛΕIΤΟΥΡΓΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Άρθρο 10ο  

Αρχή λειτουργίας του Σωµατείου είναι η εξασφάλιση των δηµοκρατικών
διαδικασιών και της ουσιαστικής συµµετοχής των µελών στην λήψη και την
εκτέλεση των αποφάσεων και στον έλεγχο των διοικητικών οργάνων.

Άρθρο 11ο  

Τα όργανα του Σωµατείου είναι :
α
. Η Γενική Συνέλευση.

β. Το Διοικητικό Συµβούλιο.
γ. Η Εφορευτική Επιτροπή
.
δ. Η Ελεγκτική Επιτροπή.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 12ο  
1.      Οι Γενικές Συνελεύσεις γίνονται στην έδρα του Σωµατείου.
2.Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο, αρµόδιο ν' αποφασίζει
για κάθε θέµα που αφορά στο Σωµατείο, εκτός από τα θέµατα που σύµφωνα
µε το καταστατικό αυτό υπάγονται στην αρµοδιότητα άλλου οργάνου.
3. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά δύο (2) φορές το χρόνο τους
µήνες Φεβρουάριο και Οκτώβριο.

ΕΚΤΑΚΤΑ Γενική Συνέλευση συνέρχεται όταν το κρίνει αναγκαίο το Δ.Σ. ή
αν το ζητήσει το
1/10 τουλάχιστον των ταµειακά τακτοποιηµένων µελών µε
αίτηση τους προς το Δ
. Σ. στην οποία θα αναφέρονται και τα προς συζήτηση
θέµατα
. Το Δ.Σ. στην περίπτωση αυτή είναι υποχρεωµένο να συγκαλέσει Γ.Σ.
όχι νωρίτερα από (5) πέντε µέρες και όχι αργότερα από (10) δέκα µέρες. Αν
την σύγκληση της Γ
. Σ. ζητήσει το 1/2 των οικονοµικά τακτοποιηµένων µελών το
Δ.Σ. υποχρεούται να συγκαλέσει την Γ
.Σ. όχι νωρίτερα από τρεις (3) µέρες και
όχι αργότερα από (5) πέντε µέρες
. Το Δ.Σ. υποχρεούται να συγκαλέσει µέσα σε τρεις µέρες τη Γ. Σ. σε περίπτωση που το ζητήσουν τα 3/4 των ταµειακά τακτοποιηµένων µελών του σωµατείου. Αν το Δ.Σ. δεν συγκαλέσει Γ.Σ. τα µέλη που ζήτησαν τη σύγκληση ενεργούν σύµφωνα µε τον νόµο.
4. Στην τακτική Γ. Σ. του Φεβρουαρίου γίνεται κριτική, έλεγχος, συζήτηση
και εγκρίνεται ή όχι
α. Ο απολογισµός της δραστηριότητας του Δ. Σ.
β
. Η έκθεση της ελεγκτικής επιτροπής.
γ. Ο οικονοµικός απολογισµός του προηγούµενου χρόνου και ψηφίζεται ο
προϋπολογισµός του επόµενου
.
δ. Κάθε θέµα που υπάρχει στην ηµερήσια διάταξη της πρόσκλησης του
Δ
. Σ. προς τα µέλη του ή που έχει προταθεί εκτός αυτής µε τον τρόπο που
ορίζεται παρακάτω στην παρ
. 4.
ε.Ορίζεται ηµεροµηνία για τις αρχαιρεσίες (Δ. Σ. και ελεγκτική επιτροπή) όχι
νωρίτερα από 15 (δεκαπέντε) µέρες και όχι αργότερα από είκοσι (20) µέρες
,
από την ηµέρα που συνεδριάζει η Γ. Σ.
Η ηµέρα αυτή θεωρείται ότι αποτελεί συνέχεια στην Γ.Σ. αυτή και δεν
χρειάζεται διαπίστωση απαρτίας
στ. Εκλέγεται η Εφορευτική Επιτροπή.·
Τα σηµεία ε και στ αναφέρονται στο ηµερολογιακό έτος των αρχαιρεσιών.
Στην τακτική Γ
. Σ. του Οκτωβρίου γίνεται γνωστοποίηση των ενεργειών του
Δ. Σ. που έγιναν ή θα γίνουν και συζήτηση µε τα µέλη πάνω στις ενέργειες
αυτές
.
Στις τακτικές Γ.Σ. και στις έκτακτες, τις οποίες συγκαλεί µε πρωτοβουλία του
το Δ
. Σ. η ηµερήσια διάταξη καταρτίζεται απ' αυτό.
Περιλαµβάνονται όµως σ' αυτή και θέµατα που προτείνονται γραπτά στο
Δ
. Σ. τουλάχιστον οκτώ (8) µέρες πριν από την σύγκληση της Γ. Σ. από είκοσι
(20) ταµειακώς τακτοποιηµένα µέλη
, θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης
συζητούντάι ύστερα από πρόταση στην Γ
. Σ. µέλους και έγκριση από την
πλειοψηφία αυτών. Τέλος ψηφίσµατα µπορούν να κατατίθενται γραπτά κατά
την διάρκεια της Γ
. Σ. στο προεδρείο από οποιοδήποτε µέλος και συζητούνται
στο τέλος
της ηµερησίας διάταξης.
Η συζήτηση τους πριν από την ηµερήσια διάταξη απαιτεί την έγκριση της
πλε
ιοψηφίας των παρόντων µελών.
Τις τακτικές και έκτακτες ΓΣ και αυτές ακόµη που προτείνονται από τα
µέλη συγκαλεί το Δ
. Σ. µε προσκλήσεις που τοιχοκολλούνται στους πίνακες
ανακοινώσεων των Νοσοκοµείων
, Κέντρων Υγείας και των χώρων δουλείας
τουλάχιστον 15 ηµέρες πριν από την σύγκληση της τακτικής Γ
.Σ. και (5) µέρες
πριν την σύγκληση της έκτακτης Γ
. Σ. εκτός αν προβλέπει αλλιώς το
καταστατικό
.
Στην πρόσκληση αναφέρεται οπωσδήποτε συγκεκριµένα ο τόπος, ο
χρόνος
, η ηµερήσια διάταξη, αν είναι πρώτη ή δεύτερη κλπ. Γ.Σ. και ο
απαιτούµενος αριθµός µελών για την συµπλήρωση της απαρτίας
.
Στις προσκλήσεις για την δεύτερη Γ.Σ. δεν µπορεί να γίνει καµιά αλλαγή
στην ηµερήσια δ
ιάταξη.
Οι προσκλήσεις ή δηµοσιεύσεις υπογράφονται από τον πρόεδρο και τον
Γεν. Γραµµατέα.
Σε άρνηση του ενός από τους δύο να υπογράψει την πρόσκληση, αρκεί
µόνο η υπογραφή του άλλου
.
Η προσθήκη νέων θεµάτων στην ηµερήσια διάταξη προκειµένου για τις
τακτικές Γ
. Σ. όπως ορίζεται στην παρ.5 του άρθρου αυτού, γίνεται γνωστή µε
προσκλήσεις που τοιχοκολλούνται στους πίνακες ανακοινώσεων των
νοσοκοµείων
, Κέντρων Υγείας και στους χώρους εργασίας πέντε (5) µέρες
πριν από την συνέλευση.
Σε πολύ έκτακτες περιπτώσεις (π.χ. κήρυξη ή λύση απεργίας) και εφόσον
το Δ
.Σ. το αποφασίσει µε απλή πλειοψηφία των µελών του, η σύγκλιση, ο
χρόνος, τόπος και τα θέµατα της Γ
. Σ. γνωστοποιούνται στα µέλη του
Σωµατείου όπως αναφέρεται παραπάνω, τρεις (3) µέρες πριν την σύγκλιση
της Γ
.Σ.
Για τον υπολογισµό του χρόνου σαν ηµεροµηνία πρόσκλησης ή
γνωστοποίησης των νέων θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης θεωρείται η
ηµεροµηνία ανακοινώσεων.
Η συµµετοχή στις Συνελεύσεις και στις ψηφοφορίες µε οποιουδήποτε
είδους εξουσιοδότηση δεν επιτρέπεται. Στις Γ
.Σ. παίρνουν µέρος τα µέλη που
είναι ταµειακά τακτοποιηµένα
. Τα µέλη µπορούν να πληρώσουν την
συνδροµή τους και κατά την ηµέρα της Γ
. Σ.
'.
Στην αρχή κάθε ΓΣ µόλις διαπιστωθεί απαρτία από τον πρόεδρο του Δ.Σ.
εκλέγεται µε ανάταση των χεριών Τριµελές Προεδρείο που θα διευθύνει τις
εργασίες της Γ
. Σ. Τα µέλη του Δ. Σ. δεν αποκλείονται από την εκλογή για το
προεδρείο της Γ
. Σ.
Για να γίνει αύξηση και για να ληφθεί απόφαση κατά της Γ. Σ., απαιτείται εφ'
όσον δεν προβλέπεται ειδική απαρτία, να είναι παρόν στην Γ. Σ. το 1/3 του
αριθµού των οικονοµικά τακτοποιηµένων µελών.
Αν δεν υπάρχει απαρτία στην πρώτη Γ.Σ., καλείται νέα µε τα ίδια ακριβώς
θέµατα µέσα σε διάστηµα 5 έως 10 ηµερών, στην οποία υπάρχει απαρτία όσα
µέλη και αν είναι παρόντα.
Κάθε ψηφοφορία που αφορά σε εκλογές οποιουδήποτε συλλογικού,
εποπτικού, ελεγκτικού οργάνου ή αντιπροσώπων σε δευτεροβάθµιες
οργανώσεις, σε εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής, σε θέµατα εµπιστοσύνης
προς την Διοίκηση
, σε διαγραφή µέλους και σε κηρύξει απεργίας, είναι έγκυρη
αν λαµβάνεται µε
Μυστική Ψηφοφορία.
Για κάθε άλλο θέµα ή ψηφοφορία στην Γ. Σ. γίνεται µε ανάταση των χεριών
ή ονοµαστική και ποτέ δια βοής
.
 Οι αρχαιρεσίες για την εκλογή των οργάνων και των αντιπροσώπων για τις
δευτεροβάθµιες οργανώσεις γίνονται µε
Απλή Αναλογική. Σε κάθε άλλη
περίπτωση που δεν προβλέπεται από το καταστατικό οι αποφάσεις της Γ
. Σ.
λαµβάνονται µε σχετική πλειοψηφία των παραπάνω µελών.
Άρθρο 13ο  
α. Το Σωµατείο διοικείται από επταµελές Δ.Σ. του οποίου η θητεία είναι
τριετής
.
β. Τα µέλη του Δ.Σ. συνέρχονται µέσα σε οκτώ (8) ηµέρες από την εκλογή
τους µε πρόσκληση του Συµβούλου που πήρε τους περισσότερους ψήφους
που συγκροτούνται σε σώµα εκλέγοντας µεταξύ τους µε µυστική ψηφοφορία
τον Πρόεδρο
, Αντιπρόεδρο, Γεν. Γραµµατέα, Αναπληρωτή Γραµµατέα και Ταµία
, .
γ. Στις περιπτώσεις που θα συµβεί θάνατος, παραίτηση ή απώλεια ιδιότητας'
ι
µέλους του Σωµατείου, το µέλος αυτό του Δ.Σ. αναπληρώνεται.
δ.Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά ανά µήνα σε ορισµένη ηµέρα και ώρα στα

γραφεία του Συλλόγου και σε συγκεκριµένη ηµερήσια διάταξη. Έκτακτα δε  μετά από

πρόσκληση του Προέδρου ή από αίτηση (3) τριών τουλάχιστον  μελών. Τόσο η

πρόσκληση όσο και η αίτηση περιλαµβάνουν συγκεκριµένη ηµερήσια διάταξη.
  Οι συνεδριάσεις είναι ανοικτές στα µέλη της Ένωσης που παρίστανται σαν
απλοί ακροα
τές χωρίς δικαίωµα ψήφου. Δικαίωµα λόγου µπορεί να δοθεί µετά
σύµφωνη γνώµη του Δ
.Σ.
ε. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον(4)
τέσσερα µέλη
. Οι αποφάσεις του λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των
παρόντων και υπάρχουν περισσότερες από δύο (2) προτάσεις αποσύροντα
ι
αυτές που συγκεντρώνουν τους λιγότερους ψήφους και µπαίνουν σε
ψηφοφορ
ία οι δύο (2) πλειοψηφούσες προτάσεις.
 Σε νέα ισοψηφία παραπέµπεται στο επόµενο Δ. Σ. και προτάσσεται της
ηµερήσιας διάταξης
στ. Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει περισσότερο από τρεις (3) συνεχείς
συνεδρ
ιάσεις χωρίς σοβαρή αιτία, ασθένεια ή σύµφωνη γνώµη του Δ. Σ.
καλείται σε απολογία µε έγγραφο του Προέδρου και αν δεν έλθει
αδικαιολόγητα και σε τέταρτη κατά σειρά συνεδρίαση εκπίπτει αυτόµατα από
την θέση του µέλους του Δ. Σ
. και αντικαθίσταται.

Άρθρο 14ο  
α. Το Δ.Σ. είναι εντολοδόχος της Γ.Σ. και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε
αναφυόµενο ζήτηµα
. Το Δ.Σ. φροντίζει και διαχειρίζεται κάθε ζήτηµα που έχει
σχέση µε την επίτευξη των σκοπών του Σωµατείου και γενικά ενεργεί κάθε
διοικητικ
ή πράξη, εκτός από τις περιπτώσεις που απαιτείται απόφαση της Γ. Σ.
και για τις οποίες υπάρχουν ειδικές διατάξεις στο καταστατικό.
 Τα µέλη του Δ.Σ. είναι προσωπικά και συλλογικά υπεύθυνα για την
εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους σύµφωνα µε το καταστατικό και τις
αποφάσεις των Γ. Σ. Μπορούν να ανακληθούν από την Γ. Σ. όλοι ή ένας
ύστερα από πρόταση
του 1/3 των ταµειακά τακτοποιηµένων µελών και
πλειοψηφία των 3/4 συν ένα των παρόντων στην Γενική συνέλευση µελών.
β. Το Δ.Σ. διοικεί την ένωση και µετά την λήξη της θητείας του και µέχρι
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
ανακήρυξης του νέου συµβουλίου. Το παλιό Δ.Σ. παραδίδει στο νέο µε                                   
                                                                                                                                       .                                                                                                 
πρωτόκολλο που υπογράφεται και από τα δύο συµβούλια.
Κατά το διάστηµα που µεσολαβεί και το οποίο δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερο από ένα (1) μην το παλιό Δ. Σ. διατηρεί όλες τις εξουσίες και υποχρεώσεις απέναντι στην
Ένωση.
γ. Στο τέλος κάθε χρόνου ο Πρόεδρος για λογαριασµό όλου του Δ.Σ. κάνει  γραπτή έκθεση λογοδοσίας που υπογράφεται από τον ίδιο µετά από έγκριση του Δ. Σ. και έχει τα παρακάτω κεφάλαια.
Ι. Κεφάλαιο Διοικητικό (δύναµη του Σωµατείου και µέλη, ανάλυση του έργου του Δ. Σ. όλο το χρονικό διάστηµα ελλείψεις που. διαπιστώθηκαν και τα αίτια
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ,;.
τους, πείρα που αποκτήθηκε, ζητήµατα πoυ παραµένoυν εκκρεµή, σχέσεις µε
άλλα σωµατεία, µέτρα που προτείνονται για το µέλλον).
11. Κεφάλαιο Οργανικό (κατάσταση από οργανωτική άποψη, τι έχει
επιτευχθε
ί, τι προτείνεται).
111. Κεφάλαιο Διαχειριστικό (ισολογισµός, οικονοµικός απολογισµός του χρόνου, προϋπολογισµός για τον επόµενο χρόνο, µέτρα που προτείνονται για βελτιωσεις στη διαχείριση, προτάσεις για προσαύξηση των πόρων της Ένωσης).
Άρθρο 15ο  
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
α. Για την προώθηοη των σκοπών της Ένωσης και την ενεργητική
συµµετοχή των µελών του συγκροτούνται επιτροπές για την επεξεργασία θεµάτων σύµφωνα µε τους σκοπούς της Ένωσης
. Οι επιτροπές µπορεί να συγκροτηθούν :
1.Με απόφαση της Γ.Σ. στην οποία και λογοδοτούν .
.
2.Με απόφαση και ευθύνη του Δ.Σ.
3. Με πρωτοβουλία µελών της Ένωσης και σύµφωνη γνωµη και ευθύνη του
         Δ. Σ.
Οι επιτροπές έχουν αρµοδιότητες συµβουλευτικού οργάνου και εισηγούνται τις προτάσεις, µόνο στο όργανο του συλλόγου µε την ευθύνη του οποίου συγκροτούνται και λειτουργούν. Οι εισηγήσεις των επιτροπών µπορούν να καλύπτουν και προτάσεις µειοψηφίας της επιτροπής εφόσον ανακύπτουν. Οι επιτροπές µπορούν όταν οι εισηγήσεις προς το Δ. Σ. δεν υλοποιούνται να φέρουν το θέµα στο κυρίαρχο όργανο της Ένωσης που είναι η Γ.Σ., σύµφωνα πάντοτε µε το σχετικό άρθρο περί σύγκλησης της Γ. Σ.
β. Το Δ.Σ. έχει δικαίωµα ανάλογα µε τα ζητήµατα που προκύπτουν και µε
σκοπό να σχηµατίσει αντικειµενική και πληρέστερη γνώµη γι' αυτά να
πραγµατοποιεί γνωµοδοτικές συσκέψεις
, όπου κατά την κρίση του θα καλεί
αντιπροσώπους κατά κλάδους ή και ειδικότητες.
Οι αποφάσεις και τα πορίσµατα γνωµοδοτικών συσκέψεων καταχωρούνται
στο βιβλίο πρακτικών του Δ. Σ. και εγκρίνονται από την Γ. Σ.
 Άρθρο 16ο
ΟΡΓ ΑΝΑ ΤΟΥ Δ.Σ.
Τα καθήκοντα των µελών του Δ.Σ. είναι:
α
. Προέδρου
Ο πρόεδρος µόνος µπορεί να εκπροσωπεί την Ένωση σε όλες τις σχέσεις και εξωτερικές ενέργειες των αρχών και Δικαστηρίων. Για το σκοπό αυτό απαιτείται εξουσιοδότηση από το Δ. Σ.
Επίσης έχει υποχρέωση να ενηµερώνει αµέσως το Δ. Σ. Προεδρεύει των
συνεδριάσεων του Δ
. Σ., υπογράφει τα έγγραφα, τα πρακτικά, τα εντάλµατα
πληρωµής και κάθε άλλο έγγραφο που έχει σχέση µε την Διοίκηση και την
περιουσία της Ένωσης.
β. Αντιπροέδρου
Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει σε όλα τον πρόεδρο, εφ' όσον αυτός
α
πουσιάζει ή κωλύεται.
γ. Γενικού Γραµµατέα
Έχει την επιµέλεια για την τήρηση των βιβλίων της Ένωσης και διευθύνει τα γραφεία της. Έχει την σφραγίδα της Ένωσης και του αρχείου της, συντάσσει  και συνυπογράφει µε τον Πρόεδρο την αλληλογραφία, τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ. Σ., τα χρηµατικά εντάλµατα και κάθε άλλο έγγραφο που υπογράφεται από τον πρόεδρο  Τα πρακτικά αυτά συνυπογράφουν και όλα τα παρόντα µέλη στη συνεδρίαση αυτή. Έχει την ευθύνη για τις ανακοινώσεις της Ένωσης και τηρεί το πρωτόκολλο της αλληλογραφίας και των µητρώων. Στην εκτέλεση των καθηκόντων του ενισχύεται από τον αναπληρωτή γραµµατέα.
δ. Αναπληρωτής Γραµµατέας
Ο αναπληρωτής Γραµµατέας αναπληρώνει σ' όλες του τις αρµοδιότητες
τον Γενικό Γραµµατέα όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει
.
ε. Ταµίας
Ο Ταµίας της Ένωσης φροντίζει για την είσπραξη των συνδροµών των
µελών δίνοντας σχετικές διπλότυπες αποδείξεις
. Τηρεί τα λογιστικά βιβλία
εισπράξεων κα
ι πληρωµών, παραλαµβάνει µε απόδειξη κάθε ποσόν απ' όπου
κα
ι αν προέρχεται και καταθέτει στην Τράπεζα µε απόφαση του Δ.Σ. κάθε
ποσό που πλεονάζει στα χέρια του. Ενεργεί κάθε πληρωµή µε βάση
χρηµατικό ένταλµα που υπογράφετα
ι από τον Πρόεδρο και τον Γεν.
Γραµµατέα. Μετά από απόφαση του Δ.Σ. µπορεί να έχει στα χέρια του
µετρητά µέχρ
ι εκατό χιλιάδες (100.000) δρχ. για τις τρέχουσες ανάγκες της
Έ
νωσης.
Ανάληψη χρηµάτων της Ένωσης γίνεται µετά γραπτή εντολή του Προέδρου
κα
ι του Γενικού Γραµµατέα. Οποτεδήποτε έχει στην διάθεση του Δ.Σ. και της
ελεγκ
τικής επιτροπής την ταµειακή κατάσταση. Ο Ταµίας όταν απουσιάζει ή
κωλύετα
ι προσωρινά, αναπληρώνεται από πρόσωπο που ορίζεται από το
Δ
.Σ.
στ. Τα καθήκοντα των υπολοίπων µελών του Δ.Σ. καθορίζονται από το Δ.Σ.
Έχουν σχέση βασικά µε την οργανωτική και λειτουργική κατάσταση της
Έ
νωσης.
Άρθρο 17ο  
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΤΡΟΠΗ
α. Ο έλεγχος στην διαχείριση του Δ.Σ ασκείται από τριµελή (3) ελεγκτική
επ
ιτροπή που εκλέγεται µαζί µε το Δ.Σ. από την τακτική Γ.Σ. των αρχαιρεσιών.
Τα μέλη της ελεγκτικής επιτροπής µετά την εκλογή τους εκλέγουν µεταξύ τους τον προϊστάµενο τους. Εάν κάποιος αποχωρήσει απ' αυτήν αναπληρώνεται.
β.Μπορούν να εξετάσουν τα έγγραφα, τα λογιστικά βιβλία και κάθε άλλο σ τοιχείο χρήσιµο για το έργο τους. Μπορούν να ζητούν την επίδειξη του περιεχοµένου του ταµείου και κάθε εξήγηση.
Αν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί παράβαση των διατάξεων του νόµου ή του
καταστατικού ή των αποφάσεων της Γ
. Σ. µπορούν να απευθύνουν έγγραφο
προς το Δ
. Σ. ζητώντας σύγκληση έκτακτης Γ. Σ. για να λογοδοτήσει προς
αυτήν το Δ
. Σ.
Εντός δύο (2) ηµερών από την λήψη του εγγράφου των ελεγκτών το Δ. Σ.
έχει υποχρέωση να καλέσει την Γ
. Σ. των µελών σύµφωνα µε την διαδικασία
που ορίζεται στα σχετικά άρθρα.
Η Ε. Ε. έχει καθήκον να κάνει έλεγχο στην Διοίκηση και στην διαχείριση του
Σωµατείου τουλάχιστον µία φορά το χρόνο και να υποβάλλει γραπτή έκθεση
προς την τακτική Γ
. Σ. των αρχαιρεσιών δέκα (10) µέρες πριν την σύγκληση
της
. Η έκθεση πρέπει να έχει τα ίδια κεφάλαια που ορίζονται στο καταστατικό
για την λογοδοσία του Δ. Σ. και αναφέρεται στο ίδιο χρονικό διάστηµα.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 180
Δίνεται η δυνατότητα σύνδεσης του Σωµατείου µε άλλα οµοιοεπαγγελµατικά, είτε σε επίπεδο σωµατείου είτε οµοσπονδίας. Απαραίτητα όµως για την οποιαδήποτε σύνδεση ή ένταξη απαιτείται απόφαση της Γ. Σ. Η θητεία των αντιπροσώπων σε δευτεροβάθµιες συνδικαλιστικές οργανώσεις είναι τριετής και η εκλογή τους γίνεται σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 24 του παρόντος.
Άρθρο 19ο
Τ ο παρόν καταστατικό µπορεί να τροποποιηθεί στο σύνολό του ή κατά ένα
µέρος του µε απόφαση της Γ
Σ που συγκαλείται είτε µε απόφαση του Δ. Σ. ή
µετά πρόταση του
1/3 των ταµειακά τακτοποιηµένων µελών, προς το Δ.Σ.
Στην σχετική απόφαση ή πρόταση πρέπει να γράφεται ποιών άρθρων και
για ποίο λόγο προτείνεται η τροποποίηση. Όχι νωρίτερα από δεκαοχτώ (18)
και όχι αργότερα από είκοσι δύο (22) µέρες από την λήψη της απόφασης ή
πρότασης
, το Δ. Σ. συγκαλεί την Γ. Σ. για τροποποίηση του καταστατικού
λαµβάνεται εφόσον µετέχει σαυτήν το
2/3 σύµφωνα µε τα άρθρα 4, 5, 6,
µελών µε πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων µελών.
Άρθρο 20ο
Το Σωµατείο έχει σφραγίδα κυκλική που στην µέση έχει το ιατρικό φίδι και
τα αρχικά ΕΓΕΣΥΚ, ενώ κυκλικά κατά µήκος της περιφέρειας της γράφει
ΕΝΩΣΗ ΓΙΑΤΡΩΝ Ε
.Σ.Υ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ.
Άρθρο 21ο  
Η Ένωση διαλύεται όταν
α. Το αποφασίσει η Γ.Σ. που συνέρχεται ειδικά γι'αυτό το σκοπό και
απαρτίζεται από τα 3/4 σύµφωνα µε τα άρθρα 4,5 και 6 µελών.
Η απόφαση διαλύσεως λαµβάνεται µε πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων.
β. Τα µέλη γίνουν λιγότερα από είκοσι, (20).
γ. Στην περίπτωση διαλύσεως της Ένωσης η Γ.Σ. ορίζει τριµελή επιτροπή
εκκαθαριστών για να πραγµατοποιήσει την εκκαθάριση της περιουσίας του
Συλλόγου. Κάθε παρουσιαζόµενο υπόλοιπο στην απόφαση της παραπάνω
Γ
.Σ.
Άρθρο 22ο  
Η Γ. Σ. ορίζει εσωτερικό κανονισµό που αφορά µόνον την εσωτερική
λειτουργία της Ένωσης
. Τροποποίηση του µπορεί να γίνει µόνο από άλλη Γ.Σ.
Άρθρο 23ο
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠIΤΡΟΠΗ

Στην Γ.Σ. για· την εκλογή των οργάνων του Σωµατείου και αντιπροσώπων
                                                                                                    'Ι...                                                                                                    1'"                                                                                                                                                                                                                                    "-,_
εκλέγεται πενταμελής (5) επιτροπή µε ισάριθμα αναπληρωµατικά µέλη για
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        "                                                                               ,
την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών. Η εκλογή της  εφορευτικής επιτροπής γίνεται µε απλή

αναλογική, µυστικά και µε την παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου, του Προεδρείου

της Γ. Σ. και των υποψηφίων µελών της εφορευτικής επιτροπής. Η διαλογή των

ψηφοδελτίων γίνεται από το δικαστικό αντιπρόσωπο και το Προεδρείο της Γ. Σ.

παρουσία των υποψηφίων µελών της εφορευτικής επιτροπής.

Η Εφορευτική Επιτροπή, στην οποία ο δικαστικός αντιπρόεδρος είναι
πρόεδρος χωρίς δικαίωµα διπλής ψήφου, αναλαµβάνει τα καθήκοντα της από
την εκλογή της
. Παραλαµβάνει τα µητρώα, σφραγίδες και καταρτίζει τους
εκλογικούς καταλόγους
.

Εκδίδει ανακοίνωση αµέσως µετά την εκλογή της και γνωστοποιεί τον
χρόνο υποβολής υποψηφιοτήτων, ο οποίος λήγει τρεις (3) µέρες πριν τις
αρχαιρεσίες και καλεί όσους από τα µέλη θέλουν να υποβάλλουν
υποψηφιότητα για το Δ
. Σ. την Ε. Ε. και για αντιπροσώπους στις
δευτεροβάθµιες οργανώσεις
.

Η υποψηφιότητα υποβάλλεται το αργότερο σε τρεις (3) ηµέρες από την
ηµεροµηνία των αρχαιρεσιών µε έγγραφο και κοινή δήλωση αν πρόκειται για
µεµονωµένο υποψήφιο
.

Υποψηφιότητα δεν µπορούν να υποβάλλουν τα µέλη της Εφορευτικής
Επιτροπής
. Η Εφορευτική Επιτροπή βρίσκεται στα γραφεία του Σωµατείου
δύο (2) ώρες τουλάχιστον κάθε µέρα για την υποβολή υποψηφιοτήτων.
Τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν τις αρχαιρεσίες η εφορευτική
επιτροπή ανακοινώνει επίσηµα µε τοιχοκόλληση στα γραφεία του Σωµατείου
τους συνδυασµούς των υποψηφίων και τους τυχόν ανεξάρτητους και τυπώνει
ψηφοδέλτια.

Ο αριθµός υποψηφίων του κάθε συνδυασµού για το Δ. Σ. την ελεγκτική
επιτροπή και τους αντιπροσώπους δεν µπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο του
αριθµού των εκλεγοµένων για Δ
.Σ., ελεγκτική επιτροπή και αντιπροσώπων.

Σε περίπτωση ενιαίου ψηφοδελτίου ο αριθµός των υποψηφίων είναι
απεριόριστος
.

Η Εφορευτική Επιτροπή την ηµέρα των αρχαιρεσιών προεδρευοµένη από
τον δικαστικό αντιπρόσωπο φροντίζει για την τήρηση της τάξης
, διεξάγει τις
αρχαιρεσίες σύµφωνα µε τον Νόµο καταστατικό και το βιβλίο µελών
,
αποφαίνεται προσωρινά για κάθε αµφισβήτηση ή ένσταση: που υποβάλλεται.
Μετά το τέλος της ψηφοφορίας κάνει την διαλογή των ψήφων και ανακοινώνει
τα αποτελέσµατα, αφού αποφανθεί επί των ενστάσεων και συντάξει πρακτικό των αρχαιρεσιών που υπογράφεται από όλα τα µέλη της και στο οποίο επισυνάπτονται τα ονόµατα των ψηφισάντων µελών.
 Σε όλη την διάρκεια της διεξαγωγής των εκλογών µέχρι και την ανακήρυξη
των επιτυχόντων µπορεί να παρευρίσκονται ανά ένας αντιπρόσωπος κάθε
συνδυασµού ή µεµονωµένων υποψηφίων
.

Άρθρο 24ο  

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

Τα µέλη του Σωµατείου εκλέγουν και εκλέγονται εφόσον έχουν εκπληρώσει τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις κατά τα άρθρα 6 και 9 του παρόντος.
Η ψηφοφορία γίνεται πάντοτε µε την επίδειξη του δελτίου αστυνοµικής
ταυτότητας ή άλλου δηµοσίου εγγράφου που αποδεικνύει την ταυτότητα του
ψηφοφόρου. Εγγραφές νέων µελών γίνονται µέχρι την εκλογή εφορευτικής
επιτροπής
.

Η ταµειακή κατάσταση των µελών γίνεται µέχρι και την ηµέρα των εκλογών.
Οι εκλογές για Δ.Σ. µε ελεγκτική επιτροπή, αντιπροσώπους γίνονται το
νωρίτερο δέκα πέντε (15) και το αργότερο (20) µέρες µετά την Γ
. Σ. που
εξέλεξε την εφορευτική επιτροπή.
Η εκλογή των οργάνων του σωµατείου γίνεται µε το σύστηµα της απλής
αναλογικής
.
Οι έδρες του Δ. Σ., της ελεγκτικής επιτροπής και ο αριθµός των
αντιπροσώπων κατανέµονται µεταξύ των συνδυασµών και των χωριστών
υποψηφίων ανάλογα µε την εκλογική τους δύναµη.
Το σύνολα των έγκυρων ψηφοδελτίων διαιρείται µε τον αριθµό των εδρών
του Δ
. Σ. ή της ελεγκτικής επιτροπής ή µε τον αριθµό των αντιπροσώπων που εκλέγονται . Το πηλίκο αυτής της διαίρεσης  παραλειποµένου του κλάσματος αποτελεί το εκλογικό µέτρο. Κάθε συνδυασµός ή ανεξάρτητος υποψήφιος παίρνει τόσες έδρες όσες φορές χωράει το εκλογικό µέτρο στον αριθµό των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε. Χωριστός υπoψήφιoς πoυ έλαβε το ίδια ή µεγαλύτερο αριθµό ψήφων από το εκλογικό µέτρο καταλαµβάνει µία έδρα στο όργανο για το οποίο είχε θέσει υποψηφιότητα ή εκλέγεται αντιπρόσωπος, εφόσον ήταν υποψήφιος για την θέση αυτή.

Συνδυασµός που περιλαµβάνει υποψήφιους λιγότερους από τις έδρες που του ανήκουν καταλαµβάνει τόσες µόνο έδρες ή εκλέγει τόσους
αντιπροσώπους όσοι είναι και οι υποψήφιοι του.

Οι έδρες που µένουν αδιάθετες και ο αριθµός των αντιπροσώπων που δεν
καλύπτεται σύµφωνα µε τις διατάξεις των προηγουµένων παραγράφων
κατανέµονται µε βάση νέο εκλογικό µέτρο που βγαίνει από την Διαίρεση του
αθροίσµατος των υπολοίπων όλων των παρατάξεων και του αριθµού των
αδιαθέτων εδρών
.

Η διανοµή εδρών γίνεται όπως και στην προηγούµενη. Εφόσον υπάρχουν
νέες αδιάθετες έδρες συνεχίζει η ίδια διαδικασία η οποία διακόπτεται όταν το
εκλογικό µέτρο είναι µεγαλύτερο από όλα τα υπόλοιπα των συνδυασµών.

Σ' αυτήν την περίπτωση οι αδιάθετες έδρες κατανέµονται κατά σειρά στους
συνδυασµούς µε τα µεγαλύτερα υπόλοιπα. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται
κλήρωση
.

Άρθρο 25ο  

Το παρόν καταστατικό αποτελούµενο από είκοσι πέντε (25) άρθρα, µετά
από της τροποποιήσεις που έγιναν εγκρίθηκε σήµερα από την έκτακτη Γενική
Συνέλευση
, που συγκλήθηκε µεταξύ άλλων και για το σκοπό αυτό και θα
ισχύσει
, όπως τροποποιήθηκε, από την εγγραφή των τροποποιήσεων στο
τηρούµενο ειδικό βιβλίο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων του Πρωτοδικείου
Καβάλας
.

Καβάλα 6 Οκτωβρίου 1999

"'- •...•... -
Ο πρόεδρος του ΔΣ                        Ο Γεν.Γραμματέας
Θεµιστοκλής Ζεκεριδής               Γεώργιος Γιαννόπουλος


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου