Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2017

Απόφαση ΔΣ ΕΓΕΣΥΚ για την "λίστα χειρουργείου"

                                  
   Το ΔΣ της ΕΓΕΣΥΚ στην συνεδρίαση της 24-01-2017 ασχολήθηκε με τα θέματα που προκύπτουν από την υπο εφαρμογή απόφαση του Υπουργείου Υγείας  (Αριθμ. Α3α/οικ.97136) για τον  «Τρόπο κατάρτισης, οργάνωσης και λειτουργίας της Λίστας Χειρουργείου».
 Θεωρούμε καταρχάς θετική την εκδήλωση αυτής της πρωτοβουλίας. Είναι σημαντικό να καθοριστούν συνθήκες απόλυτης  διαφάνειας στην κατάρτιση και διαχείριση της λίστας χειρουργείου με την ταυτόχρονη μεταφορά της ευθύνης για την τήρησή της στήν διοικητική υπηρεσία του Νοσοκομείου. Ταυτόχρονα εκτιμούμε ότι οι προβλέψεις της Υπουργικής απόφασης δημιουργούν μια σειρά προβλήματα που αγγίζουν την μορφή και τον χαρακτήρα του ΕΣΥ. Ως σημαντικότερα αξιολογούμε τα εξής.

 1.      Η «λίστα χειρουργείου» όπως προβλέπεται, δεν είναι λίστα χειρουργείου της κάθε χειρουργικής κλινικής αλλά ξεχωριστή , προσωπική «λίστα» του κάθε χειρουργού. Αυτό αντίκειται στο βασικό Νομοθετικό πλαίσιο του ΕΣΥ και αμφισβητεί τις βασικές αρχές με βάση τις οποίες δημιουργήθηκε και λειτουργεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας.
 2.      Σε καμία φάση από την αρχική κλινική εκτίμηση μέχρι την διενέργεια του χειρουργείου, δεν προβλέπεται κανένας έλεγχος ή δικλείδα ασφαλείας που να διασφαλίζει το ότι η χειρουργική αντιμετώπιση του ασθενούς θα γίνεται κάθε φορά από τον κατάλληλο σε ότι αφορά την χειρουργική επάρκεια και εμπειρία χειρουργό. Και αυτό επιχειρείται σε ένα σύστημα στο οποίο το σύνολο των δραστηριοτήτων κάθε κλινικής βρίσκεται με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο υπό τον έλεγχο, την επιστημονική αλλά και την νομική ευθύνη του Συντονιστή Διευθυντή ή του Επιστημονικά υπεύθυνου της κάθε χειρουργικής κλινικής.
 3.      Το εύρος του χειρουργικού έργου του κάθε υπηρετούντος στο σύστημα χειρουργού, θα εξαρτάται απόλυτα και αποκλειστικά από την «ζήτηση» των ασθενών με ότι αυτό συνεπάγεται για την διασφάλιση της χειρουργικής επάρκειας και της εξέλιξης των νεότερων συναδέλφων.
 4.       Ο προτεινόμενος τρόπος κατάρτισης της λίστας είναι ιδιαίτερα γραφειοκρατικός και τυχών πιστή εφαρμογή των προβλέψεών του, αν δεν παρθούν υπόψη οι επικρατούσες συνθήκες σε κάθε Νοσοκομείο και οι ιδιαιτερότητες των κλινικών, θα οδηγήσει στην μείωση του αριθμού των τακτικών χειρουργείων που διενεργούνται σήμερα.

 Τα ερωτήματα που πρέπει άμεσα και επαρκώς να απαντηθούν είναι τα εξής:
 1. Ποιος , τι χειρουργεί σε κάθε κλινική;
 2. Πως καταρτίζετε το πρόγραμμα χειρουργείου; Ποιος ο ρόλος του Συντ.Δ/ντή ή του Επιστημονικά υπεύθυνου;
 3. Πως διασφαλίζετε η μέγιστη δυνατή χρησιμοποίηση των χειρουργικών αιθουσών;
 4. Πως αξιολογείται και πώς διασφαλίζεται η χειρουργική επάρκεια κάθε χειρουργού;
 5. Με ποιο κριτήριο  ορίζεται ο χειρουργικός χρόνος κάθε χειρουργού;
 Θεωρούμαι ότι τα πρακτικά ζητήματα που θα ανακύψουν κατά την εφαρμογή του εγχειρήματος θα είναι πάρα πολλά και οι λύσεις που θα πρέπει να δοθούν δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν και να προταθούν τώρα στο σύνολό τους .Είναι όμως απολύτως απαραίτητο να τηρηθούν οι παρακάτω αρχές:
 1. Η λίστα χειρουργείου να τηρείται ανά κλινική και όχι ανά χειρουργό.
 2. Να υπάρξει επαρκής αριθμός διοικητικών υπαλλήλων που θα αναλάβει το έργο της σύνταξης , διαχείρισης και κοινοποίησης στον ιστότοπο του Νοσοκομείου της λίστας  χειρουργείου(κατ΄ελάχιστον δύο).
 3. Αμέσως μετά την σύστασή της, η Επιτροπή Χειρουργείου να καθορίσει τον αναλογούντα σε κάθε χειρουργική κλινική χειρουργικό χρόνο ( για το σύνολο των αναγκών κάθε κλινικής με εξαίρεση τα περιστατικά που με βάση τις ιδιαιτερότητές τους ανά ειδικότητα, χειρουργούνται ως επείγοντα).
 4. Κάθε κλινική καταρτίζει κατάλογο διαγνώσεων με την αντίστοιχη χρονική κατηγοριοποίηση. Η κατηγοριοποίηση μπορεί να ταυτίζεται ή να αποκλίνει από την προτεινόμενη από την υπουργική απόφαση ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες κάθε ειδικότητας.
 5. Η λίστα καθώς και κάθε αλλαγή σε αυτήν, αφορούν αποκλειστικά τον χειρουργικό χρόνο της κάθε κλινικής.
 6. Σε κάθε χρονική στιγμή ο Συντ. Δ/ντης ή ο Επιστ.Υπεύθυνος της κλινικής ενημερώνεται για τα πλήρη δεδομένα των ασθενών που βρίσκονται στην λίστα αναμονής, επιλύει τεχνικά αλλά και Επιστημονικά ζητήματα που αφορούν τον καλύτερο και λειτουργικότερο τρόπο κατάρτισής του προγράμματος χειρουργείου   και καταρτίζει τελικά το πρόγραμμα του χειρουργείου. Σε περιπτώσεις που απαιτείται ειδική εμπειρία φροντίζει για την ανάθεση του χειρουργείου στον καταλληλότερο χειρουργό, εξασφαλίζει την συμμετοχή των γιατρών στις χειρουργικές πράξεις με τρόπο που να διασφαλίζετε η διατήρηση της χειρουργικής επάρκειας όλων των χειρουργών της κάθε κλινικής. Η επιλογή γιατρού υλοποιείται κατά το δυνατόν και όχι υποχρεωτικά. Για όλα τα παραπάνω ελέγχεται από την επιτροπή χειρουργείου.
 7. Η επιτροπή χειρουργείου φροντίζει για την έγκαιρη ανακατανομή τυχών κενού χειρουργικού χρόνου κάποιας κλινικής, σε κλινικές με μεγάλη λίστα αναμονής.
 8. Η επιτροπή χειρουργείου καθορίζει με βάση τις επικρατούσες συνθήκες στο Νοσοκομείο τον μέγιστο χρόνο που μπορεί να βρίσκεται σε αναμονή κάποιος ασθενής.
 9. Για κάθε αναβολή χειρουργείου κατατίθεται στην επιτροπή χειρουργείου αιτιολογημένη , υποχρεωτικά γραπτή εξήγηση από τον γιατρό που αναβάλλει το χειρουργείο.
 10. Το αίτημα ασθενούς για τοποθέτηση στην λίστα χειρουργείου συνοδεύεται από Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο ασθενής δηλώνει ότι δεν βρίσκεται για τον ίδιο λόγο σε λίστα άλλου νοσοκομείου.
 11. Λειτουργία της λίστας από 01-05-2017. Ένταξη σε αυτήν όλων όσων είναι σε αναμονή για μετά τις 01-05-17, αφού γίνει επιβεβαίωση από τον Διοικητικό υπάλληλο.
 12. Συνεχής αξιολόγηση του συνόλου των θεμάτων που προκύπτουν , έλεγχος της διαδικασίας και εισαγωγή των απαραίτητων αλλαγών από την Επιτροπή Χειρουργείου. Μοναδικές αδιαπραγμάτευτες αλλά και καθολικής εφαρμογής αρχές θα πρέπει να είναι οι αρχές της διαφάνειας και της αποτροπής πελατειακών σχέσεων.


                                                                                                              Για το ΔΣ της ΕΓΕΣΥΚ

    Ο πρόεδρος                                                                                             Η γραμματέας
Τσαρίδης Στάθης                                                                                       Λαμπίρη Κλαίρη


   
 
 
 


Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2017

Εκδικάσθηκε η έφεση που ασκήσαμε για την υπόθεση των απλήρωτων εφημεριών των ειδικευομένων για το έτος 2012

   Την Τρίτη 17-01-2017 εκδικάσθηκε στο Πρωτοδικείο  Καβάλας, η έφεση που ασκήσαμε ως ΕΓΕΣΥΚ ενάντια στην πρωτόδικη απόφαση του Ειρηνοδικείου Καβάλας  για το θέμα των απλήρωτων εφημεριών των ειδικευομένων του 2012.

  Η απόφαση αναμένεται να εκδοθεί σε περίπου τρεις μήνες.

                                                                                                                     Το ΔΣ της ΕΓΕΣΥΚ