Τετάρτη 14 Μαρτίου 2018

Πρός όλους τους συναδέλφους που έχουν οργανική θέση στο ΓΝΚαβάλας (ειδικευόμενοι και ειδικοί ιατροί κάθε βαθμίδας).

 Καταθέτουμε άμεσα στο γραφείο  πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου τις παρακάτω 2 ΑΙΤΗΣΕΙΣ (παίρνουμε ο καθένας αριθμό πρωτοκόλλου)

1)


ΠΡΟΣ : την  Διοίκηση του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

                                                                          ΑΙΤΗΣΗ
Του/Της……………………………………………………………………………………… ιατρού κλάδου Ε.Σ.Υ του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
Με την αίτησή μου αυτή ζητώ όπως από 01.03.2018 εκκαθαρίζετε τις αποδοχές μου και την αποζημίωση των εφημεριών μου χωρίς την εφαρμογή της περίπτωσης 27 της υποπαραγράφου Γ.1 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012.
Επιφυλάσσομαι για την αναδρομική, από 01.08.2012, εκκαθάριση των αποδοχών μου χωρίς την εφαρμογή της διάταξης, που αναφέρθηκε και της οικ.2/83408/022/14.11.2012 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.

                                                                Καβάλα…….…………2018
                                                                   Ο αιτών/ Η αιτούσα
                                                            ……………………….…………………… 2)


ΠΡΟΣ : την Διοίκηση του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
                                                                          ΑΙΤΗΣΗ
Του/Της………………………………………………………………………………………………….. ιατρού κλάδου Ε.Σ.Υ του  ΓΕΝΙΚΟΥ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  ΚΑΒΑΛΑΣ.
Με την αίτησή μου αυτή ζητώ όπως εκκαθαρίσετε τις αποδοχές μου και την αποζημίωση των εφημεριών μου από 01.08.2012 έως 28.02.2018 χωρίς την εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης 27 της υποπαραγράφου Γ.1 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 και της οικ.2/83408/022/14.11.2012 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών. Το αίτημά μου νομιμοποιείται από τη νομολογία (βλ. ΣτΕ Ολομ. 1175/2008, 2176 και 2177/2004, ως και 4736/2014 του Ε’ τμήματος του ΣτΕ).
                                                          Καβάλα…... …………2018
                                                              Ο αιτών/ Η αιτούσα
                                                    ……………………….………………………….
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου