Τρίτη 17 Μαΐου 2022

ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ

 

 

ΠΡΟΣ

Τη Διοίκηση του Νοσοκομείου «……………………………..

 

Θέμα: Η αξίωσή μας και από την 431/2018 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας.

 

1. Είμαστε ιατροί Ε.Σ.Υ. Υπηρετούμε, μετά από επιλογή και διορισμό, στο νοσοκομείο, στη διοίκηση του οποίου απευθυνόμαστε.

2. Οι αποδοχές μας και μετά την ψήφιση του Ν. 4472/2017 είναι μειωμένες σε σχέση μ’ εκείνες που μας καταβάλλονταν πριν την εφαρμογή του Ν. 4093/2012, οι σχετικές διατάξεις του οποίου κρίθηκαν αντισυνταγματικές.

3. Με το έγγραφό μας αυτό ζητούμε, να εκκαθαρίσετε τις αποδοχές και την αποζημίωση των εφημεριών μας με βάση τις διατάξεις που ίσχυαν μέχρι την ψήφιση και εφαρμογή του Ν. 4093/2012. Να μας καταβάλετε, έτσι, τις διαφορές, που θα προκύψουν από την αφαίρεση των σχετικών χρηματικών ποσών που μας καταβλήθηκαν από εκείνα που έπρεπε να μας καταβληθούν από την ισχύ του Ν. 4472/2017, αλλιώς από 01.01.2020 έως και σήμερα. Η αίτησή μας αυτή επιφέρει το αποτέλεσμα της διακοπής της παραγραφής (άρθρο 51β του Ν.Δ 496/1974).

 

…………………… 2022

Οι αιτούντες

 

α/α       Ονοματεπώνυμο                                                         Υπογραφή

1)         ……………………………………….                             ………………

2)        ………………………………………..                           ………………

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου